โปรแกรมสำนักงาน

  • Transliteration
    bproh-graem săm-nák ngaan
  • Thai Phonetic
    [ โปฺร-แกฺรม-สำ-นัก-งาน ]