thai2english-logo
search

โปรแกรม

 • Transliteration
  bproh-graem
 • Thai Phonetic
  [ โปฺร-แกฺรม ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ใช้โปรแกรมครอบครัวสิ
  chái bproh-graem krôp krua sì
  Use a family program.
 • วันนี้คุณมีโปรแกรมอะไรหรือเปล่าคะ
  wan née kun mee bproh-graem à-rai rĕu bplào ká
  What are you doing today ?