เปิดงาน

  • Transliteration
    bpèrt ngaan
  • Thai Phonetic
    [ เปิด งาน ]