เปลี่ยนแปลงเปฺลี่ยน แปฺลง
bplìan bplaengTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish