thai2english logo

เปลี่ยนแปลง

 • Transliteration
  bplìian bplaeng
 • Thai Phonetic
  [ เปฺลี่ยน แปฺลง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหม
  mee à-rai bplìian bplaeng bpai bâang măi
  Has anything changed ?
 • มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
  mee à-rai bplìian bplaeng rĕu bplào
  Is there any change ?
 • มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอก
  man bplìian bplaeng mâi dâai ròk
  It won't change.
 • คำสั่งเปลี่ยนแปลง
  kam sàng bplìian bplaeng
  Orders have changed.
 • เขาจะเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน
  kăo jà bplìian bplaeng yàang nâe non
  He will change for sure.
 • ผมดีใจที่ได้เปลี่ยนแปลง
  pŏm dee jai têe dâai bplìian bplaeng
  Change is fine with me.