thai2english logo

เปลี่ยนที่

 • Transliteration
  bplìian têe
 • Thai Phonetic
  [ เปฺลี่ยน ที่ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • อยากเปลี่ยนที่ไหม
  yàak bplìian têe măi
  Wanna switch seats ?
 • เขาเปลี่ยนที่กันเหรอ
  kăo bplìian têe gan rĕr
  They changed the venue ?