thai2english logo

เปลี่ยน

 • Transliteration
  bplìian
 • Thai Phonetic
  [ เปฺลี่ยน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณยังไม่เปลี่ยนเลย
  kun yang mâi bplìian loiie
  You have not changed at all.
 • อะไรเนี่ย · เปลี่ยนก็ได้ค่ะ
  à-rai nîia · bplìian gôr dâai kâ
  What's this ? Change it.
 • คุณนี่ไม่เปลี่ยนเลย
  kun nêe mâi bplìian loiie
  You have not changed.
 • เพียงแค่เปลี่ยนเจ้าบ่าวเท่านั้น
  piiang kâe bplìian jâo bàao tâo nán
  Only the groom had changed.
 • ขอเปลี่ยนช่องได้ไหม
  kŏr bplìian chông dâai măi
  Can I change the channel ?
 • ฉันกำลังจะเปลี่ยน
  chăn gam-lang jà bplìian
  I am gonna go change.