ปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์ปาม ท็อบ คอม-พิว-เต้อ
bpaam tóp kom-piw-dtêrTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish