ปวดเยี่ยว

  • Transliteration
    bpùat yîeow
  • Thai Phonetic
    [ ปวด เยี่ยว ]