ปลา

  • Transliteration
    bplaa
  • Thai Phonetic
    [ ปฺลา ]