ปรุงอาหาร

  • Transliteration
    bprung aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ ปฺรุง-อา-หาน ]