ปราบปราม

  • Transliteration
    bpràap bpraam
  • Thai Phonetic
    [ ปฺราบ ปฺราม ]