ประสานงาน

  • Transliteration
    bprà-săan ngaan
  • Thai Phonetic
    [ ปฺระ-สาน งาน ]