thai2english logo

ประมาณ

 • Transliteration
  bprà-maan
 • Thai Phonetic
  [ ปฺระ-มาน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ประมาณหนึ่งชั่วโมง
  bprà-maan nèung chûua mohng
  In about an hour.
 • ใช่ · ฉันกลับถึงบ้านประมาณเก้าโมง
  châi · chăn glàp tĕung bâan bprà-maan gâo mohng
  Yes. I'll be home by nine.
 • ประมาณหกนาที
  bprà-maan hòk naa-tee
  About six minutes.
 • ประมาณเก้าถึงสิบชั่วโมง
  bprà-maan gâo tĕung sìp chûua mohng
  Nine or ten hours.
 • ประมาณหนึ่งอาทิตย์
  bprà-maan nèung aa-tít
  About a week.
 • ประมาณเดือนนึงแล้วครับ
  bprà-maan deuuan neung láew kráp
  About a month ago.