ประเทศอินโดนีเซียปฺระ-เทด อิน-โด-นี-เซีย
bprà-tâyt in-doh-nee-siaTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish