ประเทศเลบานอนปฺระ-เทด เล-บา-นอน
bprà-tâyt lay-baa-nonTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish