ประเทศยูโกสลาเวียปฺระ-เทด ยู-โกด-ลา-เวีย
bprà-tâyt yoo-gòht-laa-wiaTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish