ประถมศึกษา

  • Transliteration
    bprà-tŏm sèuk-săa
  • Thai Phonetic
    [ ปฺระ-ถม สึก-สา ]