thai2english-logo
search

ประจำ

 • Transliteration
  bprà-jam
 • Thai Phonetic
  [ ปฺระ-จำ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ทุกคน · นั่งประจำที่
  túk kon · nâng bprà-jam têe
  Everyone, take your seats.
 • คุณมาสายประจำเลยเหรอ
  kun maa săai bprà-jam loie rĕr
  Are you normally late ?
 • คุณมันก็อย่างนี้ประจำ
  kun man gôr yàang née bprà-jam
  You were like this.
 • โอ้ · โรงเรียนประจำ
  ôh · rohng rian bprà-jam
  Oh, a school dormitory.
 • คุณก็รู้ · สิ่งที่คุณทำเป็นประจำนั่นแหละ
  kun gôr róo · sìng têe kun tam bpen bprà-jam nân làe
  You know what you always do.
 • ประจำที่
  bprà-jam têe
  Take your places.