ประกอบอาหาร

  • Transliteration
    bprà-gòp aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ ปฺระ-กอบ อา-หาน ]