เบื่ออาหาร

  • Transliteration
    bèua aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ เบื่อ อา-หาน ]