บัตรประจำตัวประชาชนบัด ปฺระ-จำ ตัว ปฺระ-ชา ชน
bàt bprà-jam dtua bprà-chaa chonTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish