บ้อท่า

  • Transliteration
    bôr-tâa
  • Thai Phonetic
    [ บ้อ-ท่า ]