บริหารงาน

  • Transliteration
    bor-rí-hăan ngaan
  • Thai Phonetic
    [ บอ-ริ-หาน งาน ]