บรรทัดฐานทางสังคมบัน-ทัด ถาน ทาง สัง-คม
ban-tát tăan taang săng-komTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish