thai2english logo

ในใจ

 • Transliteration
  nai jai
 • Thai Phonetic
  [ ไน ไจ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เขาเข้ามาอยู่ในใจฉันแล้วตอนนี้
  kăo kâo maa yòo nai jai chăn láew dton-née
  He belongs to me now.
 • ผมมีบาปโทสะอยู่ในใจ
  pŏm mee bàap toh-sà yòo nai jai
  I have hatred in my mind.
 • มีอะไรในใจงั้นหรือ
  mee à-rai nai jai ngán rĕu
  Is something on your mind ?
 • จำเอาไว้ในใจของคุณ
  jam ao wái nai jai kŏng kun
  Remember this in your heart.
 • ในใจฉันตลอดไป
  nai jai chăn dtà-lòt bpai
  Always in my heart.
 • ตอนนี้ · เขาอยู่ในใจฉัน
  dton-née · kăo yòo nai jai chăn
  Now she's in my heart.