thai2english logo

ใน

 • Transliteration
  nai
 • Thai Phonetic
  [ ไน ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เขาตกลงไปในหุบเขา
  kăo dtòk long bpai nai hùp kăo
  He fell into a ravine.
 • คุณจะปลอดภัยอยู่ในนั้น
  kun jà bplòt pai yòo nai nán
  You'll be safe in there.
 • ในโรงเรียนหนูยอดนิยมมากเลยนะคะ
  nai rohng riian nŏo yôt ní-yom mâak loiie ná ká
  I am very popular in school.
 • ฉันจะต้องเรียนรู้ในวิธีที่ยากลำบาก
  chăn jà dtông riian róo nai wí-tee têe yâak lam-bàak
  I had to learn the hard way.
 • เป็นคนในครอบครัวของเขา
  bpen kon nai krôp kruua kŏng kăo
  I am a member of her family.
 • เหมือนเวลาในมหาสมุทร
  mĕuuan way-laa nai má-hăa sà-mùt
  Iike an ocean of time.