นิติบัญญัตินิ-ติ บัน-หฺยัด
ní-dtì ban-yàtTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish