นิกายโรมันคาทอลิกนิ-กาย โร-มัน คา-ทอ-หฺลิก
ní-gaai roh-man kaa-tor-lìkTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish