นายท่า

  • Transliteration
    naai tâa
  • Thai Phonetic
    [ นาย ท่า ]