นาคราชนาก-คะ-ราด
nâak-ká-râat
  • Noun
    the serpent king

    Components
Terms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2018 thai2english.com.
Colombian Spanish