thai2english logo

นม

 • Transliteration
  nom
 • Thai Phonetic
  [ นม ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ไม่ใช่ค่ะ · นมของคุณ
  mâi châi kâ · nom kŏng kun
  No. Your breast milk.
 • นั่นนมของฉัน · ใช่ไหม
  nân nom kŏng chăn · châi măi
  That's my milk, isn't it ?
 • คุณรู้จักเขาด้วยเหรอ · แม่นม
  kun róo jàk kăo dûuay rĕr · mâe nom
  Did you also know him nanny ?
 • เขาเป็นพวกแพ้น้ำตาลในนมนะ
  kăo bpen pûuak páe nám dtaan nai nom ná
  She's lactose intolerant.
 • นมเขาเยี่ยมมาก
  nom kăo yîiam mâak
  She had great teats.
 • นมกับขนมปังค่ะ
  nom gàp kà-nŏm bpang kâ
  Milk and bread.