นกอินทรี หัวไหล่ขาว

  • Transliteration
    nók-in-see hŭa lài kăao
  • Thai Phonetic
    [ นก-อิน-ซี หัว ไหฺล่ ขาว ]