นกปรอด

  • Transliteration
    nók-bpròt
  • Thai Phonetic
    [ นก-ปฺรอด ]