ธรรมปฏิรูป

  • Transliteration
    tam bpà-dtì rôop
  • Thai Phonetic
    [ ทำ ปะ-ติ รูบ ]