ธรรมชาติวิทยาทำ-มะ-ชาด วิด-ทะ-ยา
tam-má-châat wít-tá-yaaTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish