ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดทะ-นา-คาน ไท พา-นิด จำ-กัด
tá-naa-kaan tai paa-nít jam-gàtTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish