ธนาคารไทยธนาคารทะ-นา-คาน ไท ทะ-นา-คาน
tá-naa-kaan tai tá-naa-kaanTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish