เทียบท่า

  • Transliteration
    tîap tâa
  • Thai Phonetic
    [ เทียบ ท่า ]