thai2english-logo
search

เทียน

 • Transliteration
  tian
 • Thai Phonetic
  [ เทียน ]

Example Sentences

 • อย่าจุดเทียน
  yàa jùt tian
  Don't light the candle.
 • เป่าเทียนสิ
  bpào tian sì
  Blow out the candles.
 • นี่คือเทียนหอมค่ะ
  nêe keu tian-hŏm kâ
  This is a scented candle.
 • อ้อใช่ · เทียน
  ôr châi · tian
  Oh right, candlesticks.