เทน้ำเทท่า

  • Transliteration
    tay náam tay tâa
  • Thai Phonetic
    [ เท-น้าม-เท-ท่า ]