เทน้ำเทท่า

  • Transliteration
    tay náam tay tâa
  • Thai Phonetic
    [ เท น้าม เท ท่า ]