เทคโนโลยี

  • Transliteration
    ték-noh-loh-yee
  • Thai Phonetic
    [ เท็ก-โน-โล-ยี ]