--

ทุกทิศทุกทาง

  • Transliteration
    túk tít túk taang
  • Thai Phonetic
    [ ทุก-ทิด-ทุก-ทาง ]