thai2english logo

ที่อยู่

 • Transliteration
  têe yòo
 • Thai Phonetic
  [ ที่ หฺยู่ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ฉันพบที่อยู่ของเขาที่นั่น
  chăn póp têe yòo kŏng kăo têe nân
  I found his address there.
 • ผู้หญิงที่อยู่ที่นั่น
  pôo yĭng têe yòo têe nân
  The girl who lives there.
 • ที่อยู่ตรงนั่นเหรอ
  têe yòo dtrong nân rĕr
  The one over there ?
 • เอานี่ไป · แล้วไปหาที่อยู่
  ao nêe bpai · láew bpai hăa têe yòo
  Take this and find a place.
 • เอานี่ไปแล้วไปหาที่อยู่
  ao nêe bpai láew bpai hăa têe yòo
  Take this and find a place.
 • เอาที่อยู่เขามาให้ผม
  ao têe yòo kăo maa hâi pŏm
  Give me his address.