thai2english logo

ที่เหลือ

 • Transliteration
  têe lĕuua
 • Thai Phonetic
  [ ที่ เหฺลือ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • แล้วพวกที่เหลืออยู่ล่ะ
  láew pûuak têe lĕuua yòo lâ
  Or what's left of them.
 • ส่วนที่เหลือ · เป็นความลับ
  sùuan têe lĕuua · bpen kwaam láp
  The rest is a secret.
 • ฝากที่เหลือด้วยนะ
  fàak têe lĕuua dûuay ná
  I am counting on you.
 • ส่วนที่เหลือ · ผมขอจ่ายพรุ่งนี้ได้ไหม
  sùuan têe lĕuua · pŏm kŏr jàai prûng-née dâai măi
  Can I pay the rest tomorrow ?