thai2english logo

ที่สุด

 • Transliteration
  têe sùt
 • Thai Phonetic
  [ ที่ สุด ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณสนิทกับเขาที่สุด
  kun sà-nìt gàp kăo têe sùt
  You were the closest to him.
 • ถูกต้องที่สุดเลยครับ
  tòok dtông têe sùt loiie kráp
  You are absolutely right.
 • แล้วคุณละชอบอะไรที่สุด
  láew kun lá chôp à-rai têe sùt
  What's your favorite ?
 • ช่วยชีวิตคนไว้ให้ได้มากที่สุด
  chûuay chee-wít kon wái hâi dâai mâak têe sùt
  Save as many as you can.
 • ในที่สุด · มันก็พร้อมแล้ว
  nai têe sùt · man gôr próm láew
  It is finally ready.
 • ฉันแนะนำให้คุณไปให้เร็วที่สุด
  chăn náe nam hâi kun bpai hâi reo têe sùt
  I suggest you make haste.