thai2english logo

ที่สอง

 • Transliteration
  têe sŏng
 • Thai Phonetic
  [ ที่ สอง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • เป็นตัวเลือกที่สองนะ
  bpen dtuua lêuuak têe sŏng ná
  It was my second choice.
 • นี่เป็นครั้งที่สองแล้วสินะ
  nêe bpen kráng têe sŏng láew sì ná
  This is the second time.
 • ขั้นตอนที่สอง
  kân-dton têe sŏng
  This is the second one.
 • นั่นคือ · เหตุผลข้อที่สอง
  nân keu · hèt pŏn kôr têe sŏng
  That's the second reason.
 • แล้วมื้อเช้ามื้อที่สองล่ะ
  láew méu cháo méu têe sŏng lâ
  What about second breakfast ?
 • คุณเป็นที่สอง
  kun bpen têe sŏng
  You are second.