thai2english logo

ที่รัก

 • Transliteration
  têe rák
 • Thai Phonetic
  [ ที่ รัก ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • อย่าขัดผม · ที่รัก
  yàa kàt pŏm · têe rák
  Don't interrupt me, honey.
 • เท่าไหร่คะ · ที่รัก
  tâo rài ká · têe rák
  How much was it, honey ?
 • คุณพร้อมหรือยังจ๊ะ · ที่รัก
  kun próm rĕu yang já · têe rák
  Are you ready, dear ?
 • ไม่ · ไม่ · ไม่ · ที่รัก
  mâi · mâi · mâi · têe rák
  No, no. Darling.
 • โอที่รัก
  oh têe rák
  Oh, my , dear.
 • ทำอะไรอยู่ · ที่รัก
  tam à-rai yòo · têe rák
  How you doing, honey ?