thai2english logo

ที่มา

 • Transliteration
  têe maa
 • Thai Phonetic
  [ ที่ มา ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ขอโทษที่มาขัดจังหวะนะ
  kŏr tôht têe maa kàt jang-wà ná
  Sorry for the intrusion.
 • เอาแผนที่มาให้เรา
  ao păen têe maa hâi rao
  Give us the map.
 • ขอบคุณที่มา
  kòp kun têe maa
  Thanks for coming.
 • ขอบคุณที่มาครับ
  kòp kun têe maa kráp
  Thank you for coming over.
 • พวกคุณได้ยินเสียงที่มาใจฉันไหม
  pûuak kun dâai yin sĭiang têe maa jai chăn măi
  Do you guys hear my heart ?
 • ขอบคุณที่มาครับ
  kòp kun têe maa kráp
  Thank you for coming out.