thai2english logo

ที่ผ่านมา

 • Transliteration
  têe pàan maa
 • Thai Phonetic
  [ ที่ ผ่าน มา ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • หนึ่งชั้วโมงที่ผ่านมา · เกิดอะไรขึ้นบ้าง
  nèung chúua mohng têe pàan maa · gèrt à-rai kêun bâang
  What's up at this hour ?
 • ฉันขอโทษเรื่องอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะ
  chăn kŏr tôht rêuuang aa-tít têe pàan maa née ná
  I am sorry about this week.
 • ปล่อยให้ที่ผ่านมาแล้วกันไปละกัน
  bplòi hâi têe pàan maa láew gan bpai lá gan
  Let bygones be bygones.
 • ชั่วโมงที่ผ่านมา
  chûua mohng têe pàan maa
  The hour grows late.