thai2english logo

ที่นี่

 • Transliteration
  têe nêe
 • Thai Phonetic
  [ ที่ นี่ ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • คุณมาทำอะไรที่นี่เหรอ
  kun maa tam à-rai têe nêe rĕr
  What are you doing here ?
 • ทำไมที่นี่ถึงได้เสียงดังนัก
  tam-mai têe nêe tĕung dâai sĭiang dang nák
  Why is it so loud in here ?
 • ผมชอบลงมาที่นี่
  pŏm chôp long maa têe nêe
  I like it down here.
 • ทำไมเรามาอยู่ที่นี่ล่ะ
  tam-mai rao maa yòo têe nêe lâ
  Why are we here ?
 • คุณมาทำอะไรที่นี่
  kun maa tam à-rai têe nêe
  What are you doing there ?
 • เขามาทำอะไรที่นี่
  kăo maa tam à-rai têe nêe
  What's she doing here ?